Neoplasia Case 2

Thumbnail Name
exercise 3 case 2 slide 1 Uterus with multiple leiomyomas, gross
exercise 3 case 2 slide 2 Leiomyoma, micro, M.P.
exercise 3 case 2 slide 3 Leiomyoma, micro, H.P.
exercise 3 case 2 slide 4 Leiomyoma, micro, H.P. Trichrome stain